Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden (PDF) downloaden.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Exonet B.V. gevestigd aan Exa 55 in (6902KH) Zevenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 09129344 (hierna aangeduid als “Exonet”).

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in dit Artikel.
1.1. Exonet Website: de website van Exonet, raadpleegbaar op https://www.exonet.nl.
1.2. Abonnement: de Overeenkomst waarbij Exonet zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw Diensten te leveren.
1.3. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant, na het invoeren van een gebruikersnaam en een wachtwoord, (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor en door Klant opgeslagen bestanden zelf.
1.4. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.5. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf met wie Exonet een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Exonet daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.6. Diensten: de producten en/of diensten die Exonet aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
1.7. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Exonet en Klant op grond waarvan Exonet Diensten levert aan Klant en waar deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.
1.9. Portaal: het Exonet klantenportaal waarin Klant, onder andere, verschillende aspecten van de Diensten kan beheren en in kan zien, raadpleegbaar op https://portal.exonet.nl.
1.10. Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail of communicatie via het Portaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
1.11. Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere categorieën gegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Exonet ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant of andere nadere afspraken tussen Exonet en Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Exonet alleen bindend indien en voor zover deze door Exonet uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Enige algemene (inkoop)voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben.
2.5. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen. In de offerte of het begeleidend schrijven is een URL opgenomen waarmee Klant zijn akkoord kan geven op een offerte. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) Schriftelijke bevestiging van Exonet met daarin de bevestiging en acceptatie van het akkoord van Klant op de offerte of het aanbod.
3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Exonet niet gebonden aan een door een potentiële Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Exonet.
Exonet is niet gehouden een verzoek of een aanvaarding te accepteren. Grond voor weigering vormt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
• a. indien deze door Exonet zijn verzocht, het ontbreken van benodigde informatie of bescheiden, waaronder tenzij anders bepaald ten minste zijn begrepen een kopie van een geldig, wettig identificatiemiddel, in geval van vertegenwoordiging, afdoende bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel of rechtsgeldig ondertekende machtiging;
• b. fouten in de uitgebrachte offerte;
• c. handelingsonbekwaamheid van Klant.
3.4. Indien een aanvraag of aanvaarding door Exonet wordt afgewezen, zal Exonet Klant daarvan in beginsel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvraag of aanvaarding Schriftelijk dan wel elektronisch in kennis stellen. Weigering of geen reactie door Exonet leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Exonet zich inspannen om deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.
4.2. Door Exonet opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar een eventueel toepasselijke Service-Level-Agreement (SLA) termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.
4.3. Klant zal aan Exonet alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Klant aan Exonet alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Exonet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De termijn waarbinnen Exonet de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Exonet zijn ontvangen.
4.4. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Exonet bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Exonet daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Exonet zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid niet-beschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Exonet zal er na waarschuwing alles aan doen om niet-beschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.
4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Exonet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die deze derden als onderaannemer in het kader van de Overeenkomst verrichten.
4.6. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 5. Accounts

5.1. Exonet zal Klant binnen redelijke termijn na totstandkoming van de Overeenkomst toegang tot een Account voor het Portaal verschaffen door het verstrekken van logingegevens, of door Klant gelegenheid te bieden zijn eigen logingegevens aan te maken.
5.2. Alle Accounts en de bijbehorende logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derde partijen.
5.3. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, of indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant direct alle maatregelen te nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik te voorkomen dan wel te (doen) staken. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook dient Klant direct melding te maken bij Exonet, zodat deze eventueel aanvullende maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Gebruiksregels

6.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Exonet van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
6.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
• a. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
• b. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
• c. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
• d. inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht;
• e. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
• f. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op rechten van derden;
• g. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevatten;
• h. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevatten;
• i. ongeautoriseerde toegang tot systemen van Exonet of derden mogelijk maken.
6.3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.
6.4. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Exonet of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Exonet, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Exonet, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
6.5. Klant vrijwaart Exonet en zal Exonet schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of het Materiaal dat door Klant, de klanten van Klant en of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.
6.6. Indien naar het oordeel van Exonet hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Exonet of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Exonet gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Exonet mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
6.7. Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Klant. Klant vrijwaart Exonet en stelt Exonet schadeloos van alle claims door zijn Klant. Exonet mag ook bij overtredingen van deze Algemene Voorwaarden door die Klant onverkort optreden.
6.8. Klant mag de Diensten gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij een specifieke Dienst als niet geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt.
6.9. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Exonet dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 7. Notice & Takedown

7.1. Exonet is op grond van de wet een “tussenpersoon” ten aanzien van het Materiaal dat door Klant, de klanten van Klant en mogelijk ook andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst. Exonet hanteert ten aanzien van voornoemd Materiaal het in dit artikel opgenomen Notice & Takedown-beleid alsmede de op https://www.exonet.nl/notice-and-takedown-procedure telkens meest recent gepubliceerde “Gedragscode Notice-and-Take-Down”.
7.2. Zodra Klant derden de mogelijkheid biedt Materiaal op de systemen zoals onderdeel van de Dienst te plaatsen, dan wel te verspreiden via de Dienst, dan dient Klant een ten minste net zo streng Notice & Takedown-beleid te voeren en te handhaven. Tevens dient Klant aan te geven dat zijn leveranciers een overeenkomstig Notice & Takedown-beleid kunnen en mogen voeren.
7.3. Indien Exonet zelf constateert of er door een derde op wordt gewezen dat met gebruikmaking van de Diensten onrechtmatige Materialen worden opgeslagen of verspreid, of met gebruikmaking van de Diensten anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Exonet Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Exonet zal besluiten hoe te handelen. In spoedeisende gevallen (zulks naar oordeel van Exonet) kan Exonet direct ingrijpen (bijvoorbeeld door het Materiaal te verwijderen of de Diensten geheel of gedeeltelijk te blokkeren), maar spant Exonet zich in om Klant achteraf zo spoedig mogelijk in te lichten. Exonet zal Klant ook zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
7.4. Indien Exonet van oordeel is dat sprake is van een overtreding als genoemd in Artikel 7.3 en zij besluit in te grijpen door de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, zal zij zich inspannen dit te doen zonder het Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Exonet een back-up zal maken). Exonet zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken.
7.5. Tevens is Exonet in het onder het vorige lid beschreven geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant, dan wel van een derde (zoals de klant van Klant) voor zover bekend bij Exonet, te verstrekken aan de derde of aan de bevoegde instantie die daarom verzoekt, indien:
• a. Exonet daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving (denk bijvoorbeeld aan een bevoegd gegeven ambtelijk bevel); of,
• b. Exonet oordeelt dat de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de persoonsgegevens, dat Exonet het aannemelijk acht dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de persoonsgegevens te achterhalen en Exonet acht dat de afweging van de betrokken belangen (voor zover kenbaar) meebrengt dat het belang van de derde of de bevoegde instanties behoort te prevaleren.
7.6. Exonet is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Exonet kan hierbij het Materiaal en alle relevante informatie over Klant en derden (waaronder klanten van Klant) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Exonet verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
7.7. Hoewel Exonet ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Exonet nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit Artikel 7 of in Artikel 6.

Artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen

8.1. Bij het verstrekken of beheren van domeinen treedt Exonet op als bemiddelaar tussen Klant en de leverancier van de domeinnaamregistratie- en domeinnaambeheersdiensten. Exonet heeft geen invloed op het distributieproces van domeinnamen. Exonet heeft niet de verplichting om de continuïteit of het bestaansrecht van een geregistreerd domein te garanderen.
8.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Exonet vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
8.3. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. De diverse domeinen worden door verschillende, meestal nationale organisaties beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen (algemene) voorwaarden met betrekking tot het registreren van de betreffende domeinen en sub-level-domeinen, evenals hun eigen reglement in zake van domeinnaamgeschillen. Indien domeinnamen het onderwerp van de Overeenkomst zijn, zullen de additionele voorwaarden van onder andere iedere relevante gTLD (general Top Level Domain) en ccTLD (country code Top Level Domain) gelden. Exonet zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
8.4. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Exonet, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
8.5. Klant stelt Exonet steeds onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 kalenderdagen, en Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de domeinhouder.
8.6. Klant vrijwaart en houdt Exonet schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Exonet is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam (bijvoorbeeld in het geval van beëindiging door Klant zelf of door beslissingen in domeinnaamgeschillen) of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen en Klant heeft in die gevallen geen recht op een vervangende domeinnaam of restitutie, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Exonet.
8.7. Ondanks hetgeen bepaald in Artikel 8.1 heeft Exonet het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. Maatregelen omtrent het ontoegankelijk of onbruikbaar maken van de domeinnaam blijven slechts van kracht voor de duur dat de Klant in gebreke is.
8.8. De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in het beheer van Exonet of haar leveranciers en kunnen, tenzij anders overeengekomen, bij een eventuele beëindiging van de Overeenkomst niet worden meegenomen. Meerdere klanten van Exonet kunnen onder een bepaald IP-adres opereren. Exonet heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Klant toe te wijzen.
8.9. In geval van beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Exonet, ondanks haar bemiddelende rol, gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 9. SSL-certificaten

9.1. Bij het verstrekken of beheren van SSL-certificaten treedt Exonet slechts op als bemiddelaar tussen Klant en de betreffende certificaatautoriteit. Exonet heeft geen invloed op het toekenningsproces van SSL-certificaten. Exonet kan niet garanderen dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
9.2. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen periode, tenzij het voortijdig wordt ingetrokken. Exonet (ondanks haar bemiddelende rol) en de betreffende leverancier kunnen het SSL-certificaat onmiddellijk intrekken indien:
• a. blijkt dat Klant onjuiste informatie heeft verstrekt ten behoeve van het verkrijgen van het SSL-certificaat; of
• b. de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat naar het oordeel van Exonet en/of de betreffende leverancier in het gedrang is gekomen.
9.3. Klant dient zich bij het gebruik van het SSL-certificaat te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en alle voorwaarden die door de certificaatautoriteit worden gesteld.
9.4. Indien het SSL-certificaat wordt ingetrokken, heeft Klant geen recht op een vervangend SSL-certificaat of restitutie van de kosten voor het SSL-certificaat door Exonet, tenzij de intrekking te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Exonet. In een dergelijk geval zal Exonet een nieuw SSL-certificaat leveren ter vervanging voor de resterende periode van het oorspronkelijke SSL-certificaat. In andere gevallen dient door Klant eventueel beroep te worden gedaan op de voorwaarden van de betreffende certificaatautoriteit.
9.5. Exonet zal zich in redelijkheid inspannen om Klant te informeren voordat het SSL-certificaat vervalt en waar mogelijk automatisch SSL-certificaten automatisch verlengen. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om SSL-certificaten tijdig te verlengen.

Artikel 10. Opslag- en datalimieten

10.1. Exonet kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
10.2. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Exonet achteraf het meer gebruik zonder waarschuwing in rekening brengen, volgens de op dat moment geldende tarieven uit de prijslijst.
10.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 11. Fair use

11.1. Indien er voor de Diensten geen limiet is gesteld aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom), is op de betreffende Diensten een “fair use” beleid van toepassing. Exonet is bij een overschrijding van limieten of van het fair use beleid niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de Diensten, tenzij een situatie zich voordoet zoals bedoeld in Artikel 11.4.b.
11.2. Exonet kan nadere invulling geven aan het fair use beleid, welke in dat geval schriftelijk aan Klant beschikbaar wordt gesteld of via de Exonet Website kan worden geraadpleegd. Exonet behoudt zich het recht voor om het beleid tussentijds aan te passen of aan te vullen en zal Klant in een zodanig geval vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
11.3. Indien een expliciet omschreven fair use beleid ontbreekt, zal hieronder worden verstaan dat Klant maximaal twee keer de capaciteit mag gebruiken die andere klanten van Exonet die dezelfde of vergelijkbare Diensten afnemen onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken.
11.4. Indien het gebruik van de Diensten het fair use beleid of de gestelde limieten overschrijdt, is Exonet, naar eigen inzicht, gerechtigd om:
• a. de Diensten te limiteren of te blokkeren en Klant een alternatieve Dienst of uitbreiding van de huidige Dienst aan te bieden; of
• b. zonder voorafgaande toestemming van Klant de overschrijding naar rato in rekening te brengen aan de hand van de gebruikelijke tarieven van Exonet.

Artikel 12. Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

12.1. Exonet zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Exonet biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
12.2. Exonet zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke Service Level Agreement (SLA) niet anders bepaalt. Exonet spant zich in om op elke ondersteuningsvraag zo snel mogelijk te reageren, maar kan hierover – tenzij anders overeengekomen in de Service Level Agreement (SLA) – geen garanties geven.

Artikel 13. Back-ups

13.1. Standaard worden er geen reservekopieën (back-ups) gemaakt. Klant kan met Exonet overeenkomen dat hij tegen vergoeding een aanvullende Dienst afneemt, namelijk het maken van back-ups. Indien partijen dit uitdrukkelijk Schriftelijk overeenkomen, dan zal Exonet regelmatig back-ups maken van door Klant op systemen van Exonet opgeslagen data, en deze op verzoek aan Klant beschikbaar stellen.
13.2. De back-ups kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Klant geplaatste, aangeleverde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Klant of diens licentiegevers. Exonet verkrijgt ten aanzien hiervan uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
14.2. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Exonet ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Exonet of diens licentiegevers.
14.3. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
14.4. Tenzij en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen van Exonet of diens licentiegevers te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen van Exonet of diens licentiegevers.
14.5. Het is Exonet toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Exonet door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 15. Prijzen

15.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Exonet genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
15.2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Exonet het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
15.3. Exonet is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, met maximaal het percentage van 5% of aan de hand van de relevante prijsindex van het CBS te verhogen, zonder dat dit resulteert in een mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Exonet tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van toeleveranciers van stroom, datacenter, domeinnamen, SSL-certificaten, software en (public) cloud-oplossingen stijgen, zonder dat dit resulteert in een mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
15.4. Voor prijswijzigingen die niet plaatsvinden in het kader van Artikel 15.3 gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden. Indien Exonet de geldende prijzen wenst te verlagen is Exonet gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Klant, door te voeren.

Artikel 16. Betaling

16.1. Exonet zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Exonet mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Exonet heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
16.2. Voor zover de Overeenkomst bepaalt dat de door Klant verschuldigde betaling gebaseerd is op daadwerkelijk verbruik door Klant van de Diensten, zal Exonet die bedragen na afloop van de betreffende periode in rekening brengen.
16.3. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
16.4. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Gedurende het verzuim is Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
16.5. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) – voor rekening van Klant zijn.
16.6. Beroep door Klant op opschorting of verrekening is niet toegestaan.
16.7. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Exonet zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Exonet op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. Exonet is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. Echter, in gevallen waarin de compensatieregeling in de SLA, die een boetebeding vormt, van toepassing is, treedt de uitkering daaronder in de plaats van vergoeding voor de werkelijke schade die door overtreding van de normen uit de SLA mocht ontstaan.
17.2. De totale aansprakelijkheid van Exonet voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Exonet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Exonet, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief BTW).
17.3. Exonet is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.4. De aansprakelijkheid van Exonet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Exonet onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Exonet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Exonet in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Exonet.
17.5. De in dit Artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Exonet.
17.6. Klant is jegens Exonet aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Exonet tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
18.2. Onder overmacht van Exonet wordt verstaan elke van de wil van Exonet onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Exonet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:
• a. noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag);
• b. storingen in telecommunicatie-infrastructuur en internet die buiten de macht van Exonet ligt, waaronder bijvoorbeeld storingen bij kritische leveranciers, (public) cloud diensten en de registers van IANA, RIPE of SIDN, of (d)dos aanvallen;
• c. een verstoring in de (stroom-)infrastructuur van derden buiten het datacenter;
• d. tekortkomingen van leveranciers van Exonet, die Exonet niet kon voorzien en waar Exonet diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
• e. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Klant het gebruik aan Exonet heeft voorgeschreven;
• f. overheidsmaatregelen;
• g. onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
• h. algemene vervoersproblemen;
• i. brand;
• j. natuurgeweld; en
• k. stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
18.3. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding.
18.4. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 19. Personeel

19.1. Klant zal werknemers van Exonet die ten behoeve van de levering van Diensten werkzaamheden ten kantore van Klant dan wel werkzaamheden aan de systemen van Klant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
19.2. Het is Klant niet toegestaan om zolang de relatie tussen Klant en Exonet voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Exonet in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Exonet. Onder werknemers van Exonet worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Exonet of van één van de aan Exonet gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes (6) maanden geleden in dienst van Exonet of van één van de aan Exonet gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
20.2. De ontvangende partij zorgt dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
20.3. Exonet zal geen kennisnemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Exonet, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Exonet daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Exonet zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
20.4. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 21. Duur en opzegging

21.1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor onbepaalde tijd.
21.2. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
21.3. Exonet mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
• a. Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
• b. het faillissement van Klant is aangevraagd;
• c. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
• d. de activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
21.4. Indien Exonet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
21.5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Exonet op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Exonet is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Exonet recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
21.6. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Exonet op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
21.7. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal in geen geval sprake zijn van een ongedaanmakingsverplichting voor partijen.

Artikel 22. Gevolgen beëindiging

22.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Exonet het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal Exonet de voor Klant opgeslagen gegevens, voor zover dit geen persoonsgegevens zijn, binnen redelijke termijn wissen. Exonet is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen. De gevolgen van beëindiging voor wat betreft persoonsgegevens is geregeld in Artikel 23.
22.2. Klant heeft geen toegang tot de door Exonet gedane configuraties. In geen geval zullen de configuraties door Exonet worden verstrekt indien de Overeenkomst wordt beëindigd. Deze zullen door Exonet worden gewist. Klant heeft geen recht op restitutie van de installatie- en configuratiekosten.
22.3. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op 'delete' wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

Artikel 23. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

23.1. Partijen zullen de via het Portaal beschikbaar gestelde verwerkersovereenkomst overeenkomen, waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens in de zin van Algemene verordening gegevensbescherming worden vastgelegd. Klant dient de hiervoor benodigde informatie, alsmede zijn akkoord in het Portaal op de daarvoor aangegeven plaats door te geven. Klant zal Exonet tijdens dit proces op de hoogte stellen van de doeleinden van de verwerking. Voor zover vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, zorgt Klant ervoor dat beide partijen voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens op de hoogte zijn van de categorieën van persoonsgegevens die door Exonet worden verwerkt en de categorieën van betrokkenen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

Artikel 24. Wijziging

24.1. Exonet behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
24.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Exonet Website, of een ander kanaal waarvan Exonet kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
24.3. Indien een wijziging de (toepassing van) de Diensten dan wel de positie van de Klant aanzienlijk negatief beïnvloedt en Klant deze wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Exonet. Exonet kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Exonet daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 25. Rechts- en forumkeuze

25.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
25.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Exonet gevestigd is.

Artikel 26. Overige bepalingen

26.1. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
26.2. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Exonet Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
26.3. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Exonet vormen volledig bewijs van stellingen van Exonet en de door Exonet ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
26.4. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
26.5. Alle rechtsvorderingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden. Deze bepaling laat de reguliere verjaringstermijn van de vorderingen van Exonet onverlet.
26.6. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Versie 2.2 - 1 januari 2023