Privacy-en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2023

Exonet B.V. (hierna: Exonet) biedt hostingdiensten aan diverse organisaties. Daarbij verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld via onze website https://www.exonet.nl. Uw privacy is voor Exonet van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die een gerechtvaardigd verwerkingsdoel hebben.;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Exonet. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht of een ingevuld contactformulier stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Plaatsen en afhandeling van de bestelling

Als u een bestelling plaatst op onze website, dan laat u bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen u en Exonet (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Aanhef
 • (Zakelijke) contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Dienstverlening

In het kader van de dienstverlening die wij bieden aan onze klanten, verwerken wij verschillende persoonsgegevens (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie
 • Zakelijke contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Accountgegevens

Account beheren

Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt, dan krijgt u toegang tot ons klantenportaal. Binnen uw account kunt u zelf uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Zakelijke contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Accountgegevens

Testimonials

U heeft de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. In een kort en bondige tekst is te lezen wat uw mening over ons is. Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Naam van de werkgever
 • Inhoud van het bericht

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat noodzakelijk is om de dienstverlening aan u aan te kunnen bieden. Sommige gegevens bewaren wij 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht. Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens maximaal 1 jaar bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in u personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 1 jaar na uitdiensttreding.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Exonet deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Externe consultants

Om die dienstverlening te verlenen kan Exonet uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Exonet doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Exonet neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Exonet is ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (computer, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij maken slechts gebruik van functionele cookies. Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van het klantenportal mogelijk.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van u rechten wilt uitoefenen dan kun u dat kenbaar maken via support@exonet.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, neem dan contact met ons op.